Category Archives: אנרגיה סולארית

פיתוח ושילוב אנרגיה סולארית במשק

כיום, מדינת ישראל מנסה לפתח ולשלב אנרגיה מתחדשת במשק במגוון דרכים, כדי לשפר את איכות החיים ואיכות הסביבה, ועל ידי כך גם להפחית עלויות הנלוות לצריכה שלנו ולנזקים הנלווים.

כיום, משרד האנרגיה והמים בישראל פועל על מנת לפתח אנרגיה מתחדשת ושילוב שלה במשק הישראלי. הפעילות היא תוצאה של החלטת הממשלה לקדם עצמאות אנרגטית ולשמור על איכות הסביבה, בייחוד בתחום האנרגיה הסולארית.

הצעד הראשון של ישראל לעבר צמצום הפגיעה באיכות הסביבה היה הפיתוח של דוד השמש ודרישה להוסיף אותו לכל בנייה חדשה. כיום, עוד ועוד מדינות בוחרות להשתמש בשיטה הזו לחימום המים, כאשר יותר ויותר מבינים את החשיבות שבניצול אנרגיה סולארית.

אבל ניצול אנרגיה מתחדשת בא לידי ביטוי לא רק בחימום המים במבנים, וגם לא רק בשימוש קרינת השמש. כיום ישנם מקורות רבים שאינם מתכלים וניתן להשתמש בהם בכל עת ולצרכים שונים, לרבות ביומסה ורוח.

אנרגיה סולארית

החשיבות של אנרגיה סולארית בישראל

אחת המטרות של פיתוח האנרגיה המתחדשת ויישום שלה במשק הישראלי, מלבד צמצום הפגיעה בסביבה, היא להפחית את העלויות הנלוות לצריכה שלנו ולנזקים הנלווים לכך. הפיתוח והיישום של האנרגיות המתחדשות כרוך בהשקעות בהיקף לא קטן, אך בחינת האפקטיביות שלהן לטווח הרחוק מראה כי מדובר בהשקעה כדאית מבחינה כלכלית. הרבה מדינות, ביניהן ישראל, משקיעות בפיתוח והקמה של תחנות כוח המבוססות על אנרגיה נקייה, לאור שיקולים של איכות הסביבה לצד עלייה במחירים של המקורות הקיימים, למשל דלק. בעבור ישראל, שנמצאת תחת איום מתמיד של חרם כלכלי וצרכני, פיתוח אנרגיה מתחדשת שתיתן לה ביטחון ועצמאות אנרגטיים הוא חיוני.

מקורות האנרגיה המתכלים הולכים ואוזלים, וישראל ומדינות רבות אחרות נמצאות בתחרות כנגד הזמן לפיתוח של אנרגיות מתחדשות ויישום והטמעה שלהן בצורה הטובה ביותר. בישראל, הטכנולוגיות המרכזיות שניתן ליישם אותן במשק החשמל הן אנרגיית השמש או אנרגיה סולארית. כידוע, ישראל היא ארץ שטופת שמש, אנרגיית הרוח וביומסה (פסולת חקלאית ועירונית).מתוך שלוש הטכנולוגיות האלה, נקודת החולשה של ישראל היא אנרגיית הרוח, בשל סיבות סביבתיות, גיאוגרפיות וטופוגרפיות, והמחסור בארץ במקומות גבוהים שבהם אנרגיית הרוח יכולה להיות מנוצלת בצורה יעילה. נכון להיום, יש בגולן כמה טורבינות רוח, אך בהיקף מצומצם, ויש תכנונים להקים חוות טורבינות נוספות בעוד אתרים.